चतुर कोंबडी

कोंबडीने आपल्या तीन पिल्लांसह नदी पार करायची होती तिने बदकाला विनंती केली. बदक त्याच्या तीन पिल्लांच्या पाठीवर बसून कोंबडीवे नदी पार केली.