शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

पाहिल्याबरोबर लगेच - प्रथमदर्शनी
जन्मापासून मरेपर्यन्त - आजन्म
कधीही मृत्यू न येणारा - अमर
उपकार जाणणारा - कृतज्ञ
संख्या मोजता न येणारा - असंख्य
मिळूनमिसळून वागणारा - मनमिळाऊ
विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची जागा - वसतिगृह
गुप्त बातम्या कढणारा - गुप्तहेर
कोणतीही तक्रार न करता - विनातक्रार
सतत द्वेष करणारा - दीर्घद्वेषी
आईवडील नसणारा - अनाथ
देवावर विश्वास ठेवणारा - आस्तिक
चार रस्त्यांचा समूह - चौक
झोपेच्या आधीन - निद्राधीन
उपकार न जाणारा - कृतघ्न
लहानापासून थोरांपर्यन्त - आबालवृद्ध
पाहण्यासाठी जमलेले लोक - प्रेक्षक
मनास आकर्षून घेणारे - मनमोहक
गुरे बांधण्याची जागा - गोठा
घोडे बांधण्याची जागा - पागा
दररोज प्रसिद्ध होणारे - दैनिक
आठवड्यातून प्रसिद्ध होणारे - साप्ताहिक
पंधरवड्यातून प्रसिद्ध होणारे - पाक्षिक
महिन्यातून प्रसिद्ध होणारे - मासिक
वर्षातून प्रसिद्ध होणारे - वार्षिक
पाण्याने चहूबाजूंनी वेढलेले - द्वीप
काहीही माहेत नसलेला - अनभिज्ञ
कलेची आवड असणारा - कलावंत
विक्री करणारा - विक्रेता
अजिबात शत्रू नसणारा - अजातशत्रू
जे होणे अशक्य आहे - असंभव
सर्व काही जाणणारा - सर्वज्ञ
दगडासारखे हृदय असणारा - पाषाणहृदयी
चहाड्या करणारा - चहाडखोर
जे माहीत नाही ते - अज्ञात
कहीही न शिकलेले - अशिक्षित
दुसऱ्यावर उपकार करणारा - परोपकारी
रोज घडणारी हकीकत - दैनंदिनी
दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करणारा - मार्गदर्शक
सभेत धीटपणे बोलणारा - सभाधीट
कानाला गोड वाटणारे - कर्णमधुर
लोकांचे नेतृत्व करणारा - नेता
सत्याचा आग्रह धरणारा - सत्याग्रही
दगडावर कोरलेला लेख - शिलालेख
कधीही न जिंकला जाणारा - अजिंक्य
लोकांची वस्ती नसलेला भाग - निर्जन
पसंत नसलेला - नापसंत
देवळाच्या आतील भाग - गाभारा
श्रम करून जगणारा - श्रमजीवी
कायमचे लक्षात राहणारे - अविस्मरणीय